İmar Barışı / Yapı Kayıt Belgesi Süreçlerinde Sık Karşılaşılan 5 Soru | Barış Mükyen
Blog,  Hukuki Makaleler,  İnşaat Hukuku

İmar Barışı / Yapı Kayıt Belgesi Süreçlerinde Sık Karşılaşılan 5 Soru

Yapı Kayıt Belgesinin İskan Alınmasına Etkisi Nedir?

Yapı kullanım izni onaylı projeye uygun biçimde ruhsatlandırılmış, imal edilmiş yapıların bütünüyle projeye uygun biçim de ve borçsuz biçimde tamamlanması ile alınır. Yapı kullanım izni almak , iskana temel teşkil etmez.

İskanı Olmayıp, Yapı Kayıt Belgesi Bulunan Yerler İş Yeri Çalışma Ruhsatı Alabilir Mi?

Yapı kayıt belgesi bulunan yerler, iskan olmaksızın iş yeri açabilirler. Ancak yapı kayıt belgesinin varlığı sadece iş yeri açmak için iskan yükünü kaldırır, diğer yükümlülükler devam eder.

Yapı Kayıt Belgesinin İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunu Ortadan Kaldırmaya Etkisi Nedir?

5237 sayılı TCK’nın imar kirliliğine neden olma “ başlıklı 184. maddesi incelendiğinde çeşitli hapis cezalarına hükmedilebildiğini görmekteyiz. Burada ruhsat almadan veya ruhsata aykırı hareket etmek temel alınmaktadır. Yapı kayıt belgesi ile beraber alınana yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilir. Genel kanı alınan yapı kayıt belgesi ile hukuka uygunluğun sağlandığı düşüncesindedir. Ancak kültür ve tabiat, sit alanları gibi alanlar da geçersizdir.

Yapı Kayıt Belgesinin Alındığı Yapının Bulunduğu Taşınmaz Farklı Kanunlara Tabi İse Ecrimisil ( İşgaliye Bedeli ) Alınır Mı?

Yapı kayıt belgesi usul ve esaslarına göre baktığımızda Boğaziçi kanunundan doğan Boğaziçi şeridi, İstanbul tarihi yarım adasında, Çanakkale Savaşları Gelibolu yarımadasında , üçüncü kişilerin mülkiyetine konu taşınmazlarda sosyal donatı ve hazineye ait taşınmazlarda bulunan yerler için yapı kayıt belgesi verilmemektedir. Bu yerler için yapı kayıt verilse dahi iptal edilir ve ecrimisil bedeli mutlaka alınır. Bunun tek istisnası ilgili yerler için satışa konu olabilecek alanlara dair ecrimisil bedeli yekünden düşülür.

Orman Alanlarında Kalan Yapılara Verilen Yapı Kayıt Belgelerinin Durumu Nasıl Tanımlanmaktadır?

Genel olarak bu hüviyetteki yapıların yani yapı kayıt belgesi almış ancak orman veya mera gibi yerlerde kalmış taşınmazların bakanlığa tahsis edileceği belirtilmiştir. Ayrıca yine yapı kayıt belgesinin bu yerler için alınması bu yerlere tapu verilemeyeceğinden pratikte manalı olmayıp, devlet ormanlarına dair kanunlardan doğan cezalar da sürer.