İnşaat Yapım Süreçlerinde Eksik İş Ve Eksik İşten Sorumluluk Konularına Dair Bazı Yargıtay Kararı Yorumları | Barış Mükyen
Blog,  Hukuki Makaleler,  İnşaat Hukuku

İnşaat Yapım Süreçlerinde Eksik İş Ve Eksik İşten Sorumluluk Konularına Dair Bazı Yargıtay Kararı Yorumları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 07.05.2001, 360/ 2445

Yorum: İmara aykırı yapı imal eden yüklenicinin söz konusu yapıyı yeniden imara uygun hale getirmeden bedel talep etme hakkı yoktur. Verilen sürede yüklenici hukuka aykırılıkları gidermez ise yüklenicinin korunmaya değer kıymetinden bahsedemeyiz.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 06.05.2003, 6192/2460

Yorum: Arsa payı devri kat karşılığı yapım sözleşmelerinde ( kat karşılığı inşaat ) işin bedeli arsa payı devridir. Devir koşulu amaca uygun ifadır. Pay devri peşin yapıldıysa avans kabul edilir. Söz konusu durum için arsa/ iş sahibi sözleşme fesihi tapu iptali süreci ve daha sonrasında bir işgal durumu varsa ecrimisil talebinde bulunabilir. Özetlenecek olursa ideal kurulmuş bir sözleşmeden hareketle, arsa payı devri yani bedelin verilmesi işin amaca uygun, eksiksiz ilerlemesi ve tamamlamasıyla direk ilgili kabul edilir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 20.03.2006, 1846/1559

Yorum: İş bedeli arsa payı devri ( bağımsız bölüm karşılığında) veya belirli bir bedel üzerinden götürü olarak kararlaştırıldıysa yüklenici TBK ya göre bedel arttırımı, ek bedel talep edemez. Ancak sözleşme dışı, onay alınan ilave işler için alınabilir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 12.02.2007 8026/794

Yorum: Sözleşmede belirli bir rakam, arsa payı veya bağımsız bölüm adedi kararlaştırmak “götürü bedel” üzerinden ilerlendiğini ifade eder. Yükleniciye eseri eksik veya kusurlu yaptığı kısımları için alacağı o eksik ve kusurlar düşülerek verilir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 29.11.2010, 5747/6500

Yorum: İnşaatın yapımına dair teknik sözleşme kapsamlı değil ise ayıp ve eksikler belirlenirken ortalama emsal bir inşaatta bulunması gerekenler göz önüne alınır. Ayrıca yine teknik şartname detaylı değil ve ortalama bir inşaat şeklinde eser meydana getirilip, kararlaştırılmamış hususların kötüye kullanılması ise ek bedel talep edilemez. Günümüzde maliyet artışları, pandemi gibi unsurların öne sürülmesi ile talep edilen ek bedellere dair pek çok uyuşmazlık “basiretli tacir” yaklaşımından ötürü hukuki değildir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 23.03.2009 2057/ 1644

Yorum: Sözleşmede kararlaştırılana göre eksik yapılan tüm işler için ihtirazi kayıt veya ayıp ihbarına gerek olmaksızın zamanaşımınca her zaman istenebilir. Ayıplar için ise açık ayıp ise teslim alımla beraber makul süre içinde, gizli ayıp ise ortaya çıkmasıyla beraber makul sürede ihbar yapılmalıdır. Kararı incelediğinizde görüldüğü üzere eksik işler için ihbar süresi değil zamanaşımının göz önüne alındığı; ayıplar için ise ihbara dair yazılı olma zorunluluğu olmayıp herhangi bir delil veya tanık beyanı kabul görmekte.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 18.12.2009, 7791/ 6917

Yorum: Karar incelendiğinde anlaşıldığı üzere yüklenicinin kalan son bağımsız bölümüne hak kazanabilmesi için inşaatı sözleşmeye, teknik şartnameye uygun yapmış olması ve yapı kullanım izin belgesini almış olması gerekir. Yine eksik ve kusurlu işler bakımından değerlendirildiğinde eksik, kusurlu imal bedelleri yüklenici tarafından karşılanmış olmalıdır. İlgili mehil süresinde yapı kullanım izin belgesi alınmaması durumunda ise söz konusu duruma göre eksik işler, ayıp ve iskan için bedel kalan bağımsız bölümden sağlanabilir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 31.01.2005, 3182/ 343

Yorum: Eksik iş ve ayıplı iş durumuna bağlı olarak iş/ arsa sahibi sözleşmeden kaynaklı yükleniciye düşen bağımsız bölümlerin eksiklik ve kusurları karşılayacak kadarı için devirden kaçınabilir. Eksik, ayıplı işler giderilirse devir zorunludur.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 01.02.2007 , 16705/1035

Yorum: Ortak alanlara dair eksik veya ayıplı işler için her bir bağımsız bölüm malikinin ayrı ayrı davası açması veya vekalet vermesi gerekmektedir. Yönetim kurulu kararıyla yetki verilmesi ile yalnızca davayı açan yönetici malik için hak doğmuş.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 22.02.2007, 6204/1093

Yorum: İlgili karara bakıldığında arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan 3 blokluk bir sitede a1 blok hukuka uygun diğerleri hukuka aykırı yapılmıştır. Bu durumda eksik, ayıplı işler birinci blok için istenebilirken, diğer 2 blok için bunların istenebilmesi için öncelikle hukuka aykırılıklar giderilmelidir. Hukuka aykırılıkların giderilmesi ise bu talepler yerinde olacaktır. Eğer ki aykırılıklar giderilmezse kalan 2 bloktaki 3 bağımsız bölüm için istemleri farklı olmalıdır.